Από το 2014, η εταιρία μας διαθέτει κάθετη μονάδα παραγωγής ηλεκτρονικών αυτοματισμών προς υποστήριξη εμπορικών και άλλων εφαρμογών. Με πλήρη υποστήριξη ψηφιακών αισθητήρων όπως RFID, smart tags, NFC, αλλά και αναλογικών όπως μαγνητικές επαφές και κουμπιά για διαδραστικές κατασκευές, αναπτύσουμε κάθετες λύσεις αυτοματισμών, δικής μας παραγωγής, από σχεδίαση πλακετών, μεταλλικών κουτιών και πλαισίων έως 3D Printed custom enclosures ειδικών εφαρμογών. Υλικό και λογισμικό που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις ιδιαίτερων αγορών όπως τα escape rooms, την ελεγχόμενη πρόσβαση σε χώρους, διαφημιστικές κατασκευές, διαδραστικά εκθέματα θεματικών πάρκων και εμπορικές εκθέσεις. Τα προϊόντα μας Effector, Kernel και το λογισμικό Escape Room Director, έχουν εξαχθεί σε περισσότερες από 24 χώρες στον κόσμο.

 

Any Sufficiently Advanced Technology is Indistinguishable from Magic

– Arthur C. Clarke –

The next generation of Escape Rooms is here!

Effector

The Core of Interactivity.

The Effector can be programmed through its available USB port. You can develop your own electronic puzzles, interactive scenarios and automations, fast and easy, with the help of our specialized software Effector Manager.

You can connect up to 10 sensors at the same time which can be chosen from a wide range of different types, like buttons, reeds, RFIDs, weight sensors, photoresistors, gyroscopes, ultrasonic sensors etc.

You can connect up to four different output devices like electromagnetic and solenoid locks, relays, lights (two dedicated 12V ports), motor, actuator (one dedicated port that supports double polarity to drive a motor both ways), or drive other microprocessors or mini PCs (one optocoupler powered switch port)

It can be used to establish serial communication between the Effector and a computer, to interact with any specialized application i.e. custom graphical interfaces made with the Unity Game Engine.

The Effector is equipped with an RF module, making it capable of connecting wirelessly to the Kernel Box, through which it can become available for managing and control by the software Escape Room Director.

The Effector is equiped with some additional ports that enable it to connect with an LCD Screen (using an I2C protocol) and a keypad matrix.

Loading...

Kernel

The Experience Enhancer.

The Kernel is equipped with 4 input ports that can be utilized in custom made dedicated python scripts, and 8 output ports that can provide 5v to drive other devices through relays.

The Kernel Box can be connected through an Ethernet cable, or wirelessly to your Local Network and to any game master computer running the Escape Room Director software. This way it can act as a communication hub for an unlimited number of Effector boxes, utilizing its dedicated RF Module to achieve a unique connection with each one.

You can connect a computer screen or a set of audio speakers to display both image and sound. All multimedia content is fully customisable through the Escape Room Director software.

Can be used to connect a keyboard and mouse, or to achieve serial communication with other devices through Python scripts.

Loading...

Escape Room Director

Control Everything.

By using,

 • a computer screen or speakers, connected to

 • your GM computer

 • and / or your Kernel while on the same LAN as the GM computer

 • and / or any device capable of operating a web browser, like

 • tablets

 • cellphones

 • smart TVs

you can send,

 • elapsed game time

 • help text / puzzle hints

 • images / GIFs

 • videos

 • sound

to your players, with the press of a button.

Using  a Kernel, connect wireless to every Effector in the game, to  be able to

 • monitor the game progress. You can not only be aware of when every puzzle in the room got solved, but also you can solve every effector puzzle with the press of a button.

 • control effector and kernel devices. Utilize any free output port on kernel or any leftover and not used in a puzzle, on effector, to connect and control a wide range of supported devices.

 • customize Kernel with scripts. Using custom Python scripts extend the Kernel capabilities. For example, along with specialized hardware, provide support and control for DMX devices.

Utilize our support for a big range of camera types and use a USB or IP camera to

 • get live feed of image and sound from the game room.

 • provide QR support. Our software gives you the ability to print out QR codes which can also be read with the help of any connected camera. Very useful for automation.

 • get a motion sensor. Customize a powerful motion sensor using any connected camera. Very useful for automation.

Given a certain event as a trigger, you have the ability to customize the time and order of a sequence of events, that you want to happen, in the control of the software, after that trigger. That event sequence can contain anything mentioned already in the player and hardware interaction. The possible triggers are

 • manually pressing a button on Escape Room Director.

 • a specific game time.

 • solving a puzzle on an effector connected on the software.

 • reading a specific QR code on a connected camera.

 • detecting movement on a connected camera customized as motion sensor.

Escape Room Director Lite

Escape Room Director Lite (ERDL) is a free software for Escape Rooms. The ERDL software contains the basic features needed to execute a one-hour game scenario.

 • Connection with player’s screen through HDMI cable.

 • Timer display on the player’s screen.

 • Timer control panel for start/pause timer and add/subtract minutes.

 • Custom text display (clues/helps) on the players screen.

 • Audio alert for players.

ERDL Manual
Escape Room Free Software

Request download link of Escape Room Director Lite

FREE DOWNLOAD

Send download link to:

I confirm that I have read and agree to the Privacy Policy.

Subscribe to get exclusive content and recommendations every month. You can unsubscribe anytime.

Technologies Behind the Scene